ul. 1 Maja 86
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-7525851, tel/fax. 75-7523627
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW PTTK

Jeśli jesteś członkiem PTTK i posiadasz ważną legitymację członkowską z opłaconą aktualną składką członkowską - to niezależnie od wieku jesteś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia i ratownictwa za granicą. Ubezpieczycielem jest AXA TUiR S.A. (Umowa ubezpieczeniowa nr 5834 – 02.964.413 ważna do 31.03.2018r.*).

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium całego świata w wariancie obejmującym pełny czas ochrony ubezpieczeniowej (24 godziny), w szczególności w życiu prywatnym oraz:

 1. podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.
 2. podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych,
 3. podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,
 4. podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania turystyki.

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:

 1. koszty leczenia
 2. koszty transportu do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie RP lub kraju rezydencji,
 3. koszty transportu zwłok do miejsca pochówku na terenie RP lub kraju rezydencji,
 4. koszty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiastowej pomocy assistance

PAMIĘTAJ: W ramach umowy ubezpieczenia AXA TUiR S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: śmierci ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN), trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (s.u. 23.000 PLN), wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu (s.u. 8.000 PLN), zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (s.u. 3.000 PLN), zwrotu kosztów operacji kosmetycznych (s.u. 3.000 PLN), zwrotu kosztów ratownictwa (s.u. 5.000 EUR), zwrotu kosztów leczenia podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (s.u. 5.000 PLN).

* Uwaga! Upewnij się w swoim oddziale czy jesteś nadal ubezpieczony na kolejne lata!

Jeżeli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi:

1. Niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza.

2. Wypełniaj zalecenia lekarskie.

3. Na ile jest to możliwe postępuj tak, aby minimalizować następstwa wypadku.

4. Zgłoś szkodę AXA TUiR S.A. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio na adres: Departament Obsługi Klientów Wydział Spraw Klientów AXA Polska, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

5. AXA potwierdzi przyjęcie zgłoszenia szkody nie później niż w terminie 7 dni roboczych i przekaże Ubezpieczonemu bądź osobie uprawnionej informacje o nadanym numerze szkody oraz o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń.

6. Zasady obsługi grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie rozpatrywania roszczeń i wypłaty świadczeń, formularze i zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/

W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP –związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami:

 1. przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego - INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.

Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.

 1. dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu (numer umowy generalnej, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),
 2. umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych,
 3. stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw ,

kontakt z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, a także kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności Towarzystwa.

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB
USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Formularz wyznaczenia osoby uposażonej dla członków PTTK
Formularz_zgloszenia_szkody_KLiR_Z-1
Formularz_zgloszenia_szkody_NNW_Z-1
Formularz_zgloszenia_szkody_NNW_Z-1_2
Ogólne warunki ubezpieczenia
UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW PTTK
Umowa_Generalna_PTTK_AXA_2016_NNW_KL_ostateczna_na_stron

 Koleżanki i Koledzy,

ZG PTTK 27 marca 2014 roku podpisał nową umowę ubezpieczenia nr 5834-01.700.511 z AXA TUiR S.A. - Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską). Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

 • od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014,
 • od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016r. w przypadku opłacenia składki za rok 2015.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2014r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014 albo 1 kwietnia 2015r. w przypadku opłacenia składki za rok 2015 natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 1. Przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej umowie ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego
 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium Europy w szczególności w życiu prywatnym oraz:
  1. podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.
  2. podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych,
  3. podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,
  4. podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania turystyki.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:
  1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  2. trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  3. wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
  4. zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  5. zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  6. zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwego wypadku:

 1. AXA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku, podczas zaistnienia którego Ubezpieczony był pod wpływem alkoholu (przez co rozumie się spożycie alkoholu, które prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu lub obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3), narkotyków lub środków odurzających. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy fakt pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy środków odurzających nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia.
 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwego wypadku:
  1. zaistniałego w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona przestępstwa,
  2. zaistniałego podczas udziału Ubezpieczonego w sportach ekstremalnych, zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt. 7,
  3. zaistniałego podczas podróży powietrznych, w charakterze innym niż płacącego za przelot pasażera lecącego samolotem zarejestrowanym na rzecz linii lotniczych prowadzących działalność polegającą na odpłatnym przewozie pasażerów,
  4. doznanego wskutek uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach, rajdach związanych z użyciem pojazdu lądowego, wodnego czy powietrznego wyposażonego w silnik, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie dotyczy zawodów i rajdów o charakterze rekreacyjnym, nie wymagających specjalnego zezwolenia, organizowanych przez PTTK w ramach działalności statutowej,
  5. spowodowanego dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, a także świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
  6. będącego następstwem prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień,
  7. będącego następstwem prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego w przypadku, gdy pojazd ten nie posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego, chyba że powyższe nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i psychiczne oraz straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących do Ubezpieczonego oraz utracie zarobków lub spodziewanych korzyści w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
 4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa zabiegów o charakterze medycznym, leczenia lub badań medycznych nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, zakłócenia ciąży i porodu, a także przepukliny brzuszne i pachwinowe, do ujawnienia których doszło w wyniku wysiłku fizycznego lub dźwignięcia ciężaru. 
 5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dyskopatii, chyba że jest ona skutkiem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Europyw zakresie:

 1. trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 23.000 PLN),
 2. śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
 3. zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),
 4. refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
 5. refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.00 PLN),
 6. kosztów ratownictwa (suma ubezpieczenia 4.800 EUR na jedno zdarzenie).

 

Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu Procent wypłacanej sumy
ubezpieczenia za każdy 1%
uszczerbku na zdrowiu
do 24 % 1,0%
od 25 % do 100 % 1,5%

Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do:

 1. posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia zawierających imię, nazwisko, adres oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
 2. udostępnienia na prośbę AXA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.
 3. dysponowania wykazem imprez zgłaszanych przez ich organizatorów do Oddziału PTTK przed datą ich rozpoczęcia oraz udostępnienie tego wykazu na żądanie AXA.
 4. przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających członkostwo w PTTK) oraz do ich udostępnienia na każde żądanie AXA.

Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków AXA może wstrzymać się z wypłatą świadczenia.

Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.
Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Zarządu Głównego PTTK.

Pozdrawiam serdecznie,
Natalia Wojtyra
Gł. Specjalista ds. ewidencji i statystyki
tel. (22) 826 22 51 wew. 111
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PTTK  Zarząd Główny
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Tabela oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku
Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK
Formularz wyznaczenia osoby uposażonej dla członków PTTK

 UBEZPIECZENIA
W
POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM


  Ubezpieczenia w PTTK w skrócie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej. W 2014 roku ZG PTTK wynegocjował przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o. o. korzystne umowy ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.

Nadal funkcjonują trzy główne umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) oraz umowy dodatkowe do indywidualnego korzystania przez oddziały, kadrę PTTK i członków PTTK.

 1. Ubezpieczenie członków PTTK

27 marca 2014 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa dwuletnią Umowę ubezpieczeniową Nr 5834–01.700.511 - Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską). Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014,

od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016r. w przypadku opłacenia składki za rok 2015.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2014r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014 albo 1 kwietnia 2015r. w przypadku opłacenia składki za rok 2015, w przypadku osób zwolnionych z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK.

 


2016 Oddziały Ubezpieczenia w PTTK

1913232
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Razem
702
9767
14560
1892000
26101
44062
1913232

Twoje IP: 34.239.150.57
2021-04-16 22:18
Visitors Counter


Oddział "Sudety Zachodnie"


Grupa Karkonoska GOPRUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

przewodnik-sudecki.pl
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze